Avantatges de l'embotició profunda

Embotició Profunda

QUÈ ÉS L'EMBOTICIÓ?

 

Partint de bobina de metall plana es retalla una figura anomenada “disc” o “cassoleta”. Aquesta figura, amb l’ajut d’un punxó mecànic és introduïda en una matriu, la qual li donarà la forma desitjada. Aquest procés es repetirà les vegades necessàries fins assolir la peça final.

 

                                            

                                               Abans de la acció del punxó         Acció del punxó sobre el disc

 

TIPUS D'EMBOTICIÓ

 

Per saber de quin tipus d’embotició estem parlant ens basem en l’anomenada REDUCCIÓ “R”.

Denominem D al diàmetre del disc original

Denominem d al diàmetre de la peça acabada

Per obtenir el valor de la reducció “R” plantejarem la següent fórmula; R = (D-d) / D

Amb el resultat obtingut podem catalogar l'embotició en tres grans grups orientatius:

 

                                                

            embotició fàcil                           embotició mitjana                           embotició difícil o profunda

 

QUINS AVANTATGES TÉ L'EMBOTICIÓ PROFUNDA?

 

L'EMBOTICIÓ PROFUNDA és un procés molt eficient doncs utilitza menys material en el seu procés, el que implica menys merma, i per tant es redueix el cost. La qualitat de les peces és superior a la d’altres processos i mostra una millor repetibilitat en la producció de lots, implicant que obtens un volum més elevat amb una major qualitat i tot això a un cost menor.

 

QUINS MATERIALS ES PODEN UTILITZAR?

 

Molts material poden ser utilitzats en l'EMBOTICIÓ PROFUNDA. Els més comuns són: l’acer inoxidable, el llautó, el coure, l’alumini i el ferro laminat en fred. El requeriment més important és que el material sigui dúctil per tal que la peça pugui ser formada sense afegir tensió al material, el que podria acabar produint debilitat de la peça o en el pitjor dels casos ruptures de la mateixa.

Sectors